Provozní řád kempu Pávov

 1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky (mobilheimy, chatky, bungalovy) v areálu Kempu Pávov, jejímž provozovatelem je společnost Kemp Pávov s.r.o., U Letenského sadu 1306/14, 170 00 Praha 7, IČ: 03137457.
 2. V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.
 3. Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu mírně odlišné, ale srovnatelné ubytování, které se v podstatě neodchyluje od závazně potvrzené objednávky.
 4. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez storno poplatku, a to nejméně 60 dnů před oznámeným dnem příchodu.
 5. Při odjezdu z areálu a zpětném návratu se host prokáže permanentní kartou s platným ubytovacím průkazem.
 6. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 7. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00. Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10:00, prostor pro stany a karavany nejpozději do 12:00. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 8. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
 9. Host platí za ubytování předem.
 10. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna a dveře a klíč odevzdat správci ubytovací jednotky.
 11. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb ubytovatele.
 12. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu provozovatele kempu přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.
 13. Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Jsou povinni dodržovat vyhlášky Magistrátu města Jihlavy a vyhlášku týkající se pásma hygienické ochrany vodního zdroje.
 14. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.
 15. V době od 22:00 do 8:00 je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 1:00 do 8:00.
 16. V areálu kempu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.
 17. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
 18. Vlastní ohraničování stanů příkopem nebo jiným způsobem není dovoleno.
 19. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána. Parkování vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť jen na krátkou chvíli, je zakázáno.
 20. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v areálu kempu mohou parkovat motorová vozidla pouze na místech k tomu určených, a to na základě souhlasu provozovatele kempu. Provozovatel kempu si vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný v rozporu s tímto ujednáním, tedy na místě, které není vyhrazeno pro parkování a na základě souhlasu.
 21. V celém areálu kempu, včetně ubytovacích jednotek je zakázáno používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva.
 22. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 23. Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v objektech kempu vlastní el. spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů).
 24. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách ubytovatele.
 25. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, učitelky apod.). Kemp tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru. Kemp Pávov nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 26. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití v areálu kempu provozují hosté na vlastní nebezpečí. Kemp Pávov nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 27. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Přístup psů na pláž je zakázán. Zakázáno je i koupání a mytí psů v rybníku ze strany kempu! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy.
 28. Koupání v rybníku není zakázáno. Koupání je na vlastní nebezpečí. Kemp Pávov nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 29. Kemp Pávov nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto způsobeny zaměstnancem kempu. Kemp Pávov zodpovídá pouze za věci, které převzal do úschovy (peníze, klenoty či jiné cennosti). Za věci volně odložené jinde neručí.
 30. Žádná plocha v areálu kempu není hlídaným parkovištěm. Auta či ostatní dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídány. Kemp Pávov tudíž nezodpovídá za jejich případné poškození či odcizení.
 31. Areál kempu je monitorován kamerovým systémem provozovatele kempu. Každý host bere na vědomí, že může být tímto kamerovým systémem monitorován, přičemž s tímto souhlasí.
 32. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupenky host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 33. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu a ubytovacích jednotkách. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu a ubytovacích jednotek vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500 Kč nebo dle skutečné výše.
 34. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.

Tento Provozní řád kempu platí od 1. 5. 2016
Martin Matějů, jednatel společnosti Kemp Pávov s.r.o.Back to top